5 czerwca 2018 r.
Zebranie Przedstawicieli - porządek obrad

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tychach informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 27 czerwca 2018 r. /środa/ o godzinie 15:00 w Sali Hotelu „Stara Poczta” w Tychach przy ul. Kościuszki 24. W przypadku obecności we wskazanym terminie mniejszej liczby uprawnionych do głosowania niż 50%, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie o godz. 15:30 i będzie ono mogło obradować oraz podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków. 

Sprawozdania zgodnie z porządkiem obrad, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał z załącznikami oraz opinia biegłego rewidenta z raportem, zostały wyłożone w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Tychach przy ul. Damrota 41. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tychach proponuje przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli  jak  poniżej:

1. Otwarcie Zebrania: 

wybór Prezydium /przewodniczącego i sekretarza/,

przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Komisji:

Mandatowo-Wyborczej,

Uchwał i Wniosków.

3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej o prawomocności zebrania.

4. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

8. Ocena przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

9. Przedstawienie propozycji najwyższej sumy zobowiązań.

10. Propozycja podziału  nadwyżki bilansowej za rok 2017.

11. Rozpatrzenie kierunków działania na rok 2018.

12. Wyniki lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.

13. Zapoznanie się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych KNF”.

14. Przyjęcie Regulaminu Działania Rady Nadzorczej.

15. Dokonanie oceny wdrożenia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zarządu 

i innych osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Banku (po zapoznaniu się 

z raportem Rady Nadzorczej w tej sprawie).

16. Przystąpienie Banku do organizacji gospodarczej.

17. Dyskusja w sprawach opisanych w punktach od 1 do 16.

18. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,

b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,

d) przyjęcia najwyższej sumy zobowiązań,

e) podziału nadwyżki  bilansowej za 2017 r., 

f) przyjęcia kierunków działania na 2018 r.,

g) zatwierdzenia realizacji wniosków polustracyjnych,

h) przyjęcia Regulaminu Działania Rady Nadzorczej,

i) oceny wdrożenia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zarządu i innych osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Banku,

j) przystąpienia Banku do organizacji gospodarczej.

19. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, w tym: a) przyjęcie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej, b) przyjęcie Procedury dokonywania ocen odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tychach, jej członków i kandydatów na członków, c) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, d) dokonanie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej i przeprowadzenie głosowania.

20. Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowo-Wyborczej.

21. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków.

22. Zamknięcie obrad. 30 maja 2018 r.
Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Więcej informacji tutaj >>25 maja 2018 r.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.15 maja 2018 r.
Godziny otwarcia placówek 1 czerwca 2018 r.8 maja 2018 r.
Konkurs dla Udziałowców

Konkurs dla Udziałowców Banku Spółdzielczego w Tychach! Przypominamy, że każdy może zostać Członkiem naszego Banku. Szczegóły w Sekretariacie BS Tychy. 26 kwietnia 2018 r.
Płatności zbliżeniowe – zmiany

 

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu dodatkowego zabezpieczenia transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN (30 zł dla Visa/ do 50 zł MasterCard) poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej transakcji bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN. Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł zliczanych przez system w tle, Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji. Wówczas powinien włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana (oczywiście jeśli karta jest aktywna, środki dostępne oraz PIN poprawny). Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Limit nie dotyczy naklejki zbliżeniowej ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia jej do czytnika terminala płatniczego w celu wprowadzenia kodu PIN.  Planowane zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji zbliżeniowych, realizowanych za pomocą kart wydawanych przez Bank Spółdzielczy w Tychach.      » Aktualności
5 czerwca 2018 r.
Zebranie Przedstawicieli - porządek obrad
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010